எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சோன் அன்ரனி ஜெறோமியஸ்

திரு சோன் அன்ரனி ஜெறோமியஸ்

Born 25/11/2004 - Death 09/01/2022 கனடா Scarborough (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)