எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மனோகரி பியற்றிஸ் மேரி வணசிங்க

திருமதி மனோகரி பியற்றிஸ் மேரி வணசிங்க

Born 27/11/1939 - Death 17/01/2022 மட்டக்களப்பு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)