எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சாமிநாதர் மரியம்மா

திருமதி சாமிநாதர் மரியம்மா

Born 20/04/1931 - Death 08/01/2022 பலாலி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)