எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கந்தையா குழந்தை

திருமதி கந்தையா குழந்தை

Born 07/07/1930 - Death 17/01/2022 வரணி (Birth Place) வரணி (Lived Place)