எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி திருவருட்செல்வன் நித்தியவாணி (நித்தியா) Premium Design

திருமதி திருவருட்செல்வன் நித்தியவாணி (நித்தியா)

Born 09/12/1974 - Death 14/01/2022 வேலணை மேற்கு (Birth Place) வேலணை மேற்கு (Lived Place)