எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகலிங்கம் நாகராஜா

திரு நாகலிங்கம் நாகராஜா

Born 20/01/1946 - Death 12/01/2022 வடலியடைப்பு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)