எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஸ்ரீஸ்கந்தலீலா பாலசுப்பிரமணியம் Premium Design

திருமதி ஸ்ரீஸ்கந்தலீலா பாலசுப்பிரமணியம்

Born 30/03/1945 - Death 06/01/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் (Lived Place)