எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நிறஞ்சன் கென்சியா

திருமதி நிறஞ்சன் கென்சியா

Born 18/04/1988 - Death 05/01/2022 நாரந்தனை (Birth Place) நாரந்தனை (Lived Place)