எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. குருசுமுத்து அடைக்கலம் Premium Design

திரு. குருசுமுத்து அடைக்கலம்

Born 16/09/1937 - Death 06/11/2021 நவாலி, Sri Lanka (Birth Place) நவாலி, Sri Lanka (Lived Place)