எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு. தம்பியப்பா செல்வராஜா Premium Design

திரு. தம்பியப்பா செல்வராஜா

Born 28/09/1951 - Death 07/10/2021 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)