எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு. சூரசி கந்தையா காராளபிள்ளை Premium Design

திரு. சூரசி கந்தையா காராளபிள்ளை

Born 07/11/1940 - Death 12/09/2021 காரைநகர் தங்கோடை (Birth Place) காரைநகர் தங்கோடை (Lived Place)