எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா Premium Design

திருமதி. பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா

Born 29/08/1949 - Death 12/09/2021 யாழ். பொற்பதி குடத்தனை, Sri Lanka (Birth Place) யாழ். பொற்பதி குடத்தனை, Sri Lanka (Lived Place)