எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

ஜினிதா வசந்தன்

ஜினிதா வசந்தன்

Born 31/10/2003 - Death 21/07/2021 London, Northampton (Birth Place) London, Northampton (Lived Place)