எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜெயராஜன் ஜெயரூபா Premium Design

திருமதி ஜெயராஜன் ஜெயரூபா

Born 09/11/1973 - Death 08/04/2021 யாழ். நல்லூர் வடக்கு (Birth Place) யாழ். நல்லூர் வடக்கு (Lived Place)