எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வீரசிங்கம் நவரட்ணம் (நவம், Singam Collin) Premium Design

திரு வீரசிங்கம் நவரட்ணம் (நவம், Singam Collin)

Born 27/02/1948 - Death 10/11/2020 நவாலி தெற்கு (Birth Place) இங்கிலாந்து Bolton (Lived Place)