எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி அனித்திரா இரஞ்சன் Premium Design

செல்வி அனித்திரா இரஞ்சன்

Born 19/07/2001 - Death 03/08/2020 பிரான்ஸ் (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)