எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னப்பிள்ளை பேரம்பலம்

திரு சின்னப்பிள்ளை பேரம்பலம்

Born 18/11/1937 - Death 02/08/2020 ஒட்டுசுட்டான் (Birth Place) ஒட்டுசுட்டான் (Lived Place)