எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆறுமுகம் ராஜேந்திரன் (குட்டி)

திரு ஆறுமுகம் ராஜேந்திரன் (குட்டி)

Born 19/12/1963 - Death 08/08/2023 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) பிரானஸ் Bobigny (Lived Place)