எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆனந்த் குகதாசன்

திரு ஆனந்த் குகதாசன்

Born 23/03/1963 - Death 06/03/2023 நவாலி Sri Lanka (Birth Place) Mulhouse ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)