எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பொன்னையா சோமசுந்தரம்

திரு பொன்னையா சோமசுந்தரம்

Born 18/01/1945 - Death 22/05/2020 பொலிகண்டி (Birth Place) பொலிகண்டி (Lived Place)