எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மேரிரீட்டா சுவேந்திரராஜா

திருமதி மேரிரீட்டா சுவேந்திரராஜா

Born 24/08/1956 - Death 18/01/2023 மட்டக்களப்பு Sri Lanka (Birth Place) Bremen ஜெர்மனி (Lived Place)