எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஏட்லி நிக்கலஸ்

திரு ஏட்லி நிக்கலஸ்

Born 25/06/1956 - Death 31/12/2022 கொழும்பு Sri Lanka (Birth Place) Vancouver கனடா (Lived Place)