எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பிரிட்ஜெட் ராணி எல்மோ டங்கன்

திருமதி பிரிட்ஜெட் ராணி எல்மோ டங்கன்

Born 01/11/1953 - Death 24/11/2022 சுண்டிக்குளி, Sri Lanka (Birth Place) பாரீஸ், France (Lived Place)