எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அருந்தவராசா தர்மலிங்கம்

திரு அருந்தவராசா தர்மலிங்கம்

Born 08/12/1967 - Death 21/11/2022 மாசார் பளை, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)