எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தட்சணாமூர்த்தி வீரக்குட்டி

திரு தட்சணாமூர்த்தி வீரக்குட்டி

Born 29/10/1942 - Death 12/11/2022 கல்லடி உப்போடை, Sri Lanka (Birth Place) கல்லடி உப்போடை, Sri Lanka (Lived Place)