எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாலசுந்தரம் சிவபூரணம்பிள்ளை

திருமதி பாலசுந்தரம் சிவபூரணம்பிள்ளை

Born 31/08/1936 - Death 27/04/2020 மாவிட்டபுரம் (Birth Place) வடலியடைப்பு (Lived Place)