எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜோர்ஜ் அன்றூ ஞானேஸ்வரன்

திரு ஜோர்ஜ் அன்றூ ஞானேஸ்வரன்

Born 08/08/1964 - Death 17/04/2020 சுன்னாகம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Creteil (Lived Place)