எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவா சிவலிங்கம் Premium Design

திரு சிவா சிவலிங்கம்

Born 09/03/1967 - Death 26/09/2022 எழுதுமட்டுவாள் தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Zürich, Switzerland (Lived Place)