எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

சற்குணராஜா பவீந் Premium Design

சற்குணராஜா பவீந்

Born 05/06/1999 - Death 24/09/2021 Mannedorf, Switzerland (Birth Place) Meilen, Switzerland (Lived Place)