எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி கர்ணிகா மடோனா மொறிஸ் Premium Design

செல்வி கர்ணிகா மடோனா மொறிஸ்

Born 23/07/2014 - Death 08/04/2020 பிரான்ஸ் (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)