எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தியாகராசா சங்கரப்பிள்ளை Premium Design

திரு. தியாகராசா சங்கரப்பிள்ளை

Born 02/05/1940 - Death 01/07/2022 துன்னாலை, Sri Lanka (Birth Place) துன்னாலை, Sri Lanka (Lived Place)