எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி. புவனேந்திரம் விஜயம்மா Premium Design

திருமதி. புவனேந்திரம் விஜயம்மா

Born 22/01/1954 - Death 28/06/2022 வட்டுவாகல், Sri Lanka (Birth Place) வட்டுவாகல், Sri Lanka (Lived Place)