எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பெஞ்சமின் சாம்சன் கனீசியஸ் Premium Design

திரு. பெஞ்சமின் சாம்சன் கனீசியஸ்

Born 08/01/1963 - Death 30/05/2022 கொய்யாத்தோட்டம், Sri Lanka (Birth Place) பரிஸ், France (Lived Place)