எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தசாமி நடராஜா

திரு கந்தசாமி நடராஜா

Born 29/09/1943 - Death 07/05/2022 அளவெட்டி (Birth Place) சுவிஸ் St. Gallen (Lived Place)