எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பிப்பிள்ளை குணரத்தினம்

திரு தம்பிப்பிள்ளை குணரத்தினம்

Born 02/04/1955 - Death 11/04/2022 ஆனைக்கோட்டை (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)