எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சோமசுந்தரம் கலாஜினி Premium Design

திருமதி சோமசுந்தரம் கலாஜினி

Born 02/12/1958 - Death 23/02/2022 மாவிட்டபுரம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Gien (Lived Place)