எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு துரைராசா அஸ்வீகன் Premium Design

திரு துரைராசா அஸ்வீகன்

Born 31/01/2002 - Death 24/02/2022 பிரான்ஸ் Chelles (Birth Place) பிரான்ஸ் Chelles (Lived Place)